Kalendár

Máj
P U S Š P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktuality

Projekt HIV/AIDS prevencia

Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom besied iniciovať diskusiu o problematike šírenia pohlavne prenosných chorôb a HIV/AIDS medzi mládežou na Slovensku, so zameraním na prevenciu HIV/AIDS využívajúc metódu simulácie reálnych situácií prostredníctvom prístupu mladých ľudí k mladým.

Subciele:

zmena prístupu mladých ľudí k problematike

odstránenie postoja "mňa sa to netýka"

zdôraznenie uvedomenia si potencionálnych dôsledkov rizikového správania

odovzdávanie si odborných informácií vo forme zrozumiteľnej pre mladých ľudí

príspevok na odstránenie povier

zdôraznenie otázky ľudskosti

pochopenie problémov ľudí žijúcich s HIV/AIDS

prispieť k odstráneniu predsudkov, diskriminácie a stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS

zapojiť mladých ľudí do prípravy a realizácie projektov prevencie HIV/AIDS na Slovensku

Cieľová skupina

Študenti stredných skôl a žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl.
Popis projektu a jeho forma

Našim záujmom je poskytnúť žiakom a študentom možnosť zúčastňovať sa besied, stretnutí s vyškolenými dobrovoľníkmi Mládeže SČK a zapájať ich aj do príprav celoslovenských aktivít boja proti šíreniu AIDS ako i do aktivít samotných.

Počas besied na školách sú účastníkom zrozumiteľnou formou sprostredkované odborné poznatky k problematike, je vyzdvihovaný kritický postoj jednotlivca a význam uvedomovania si a zhodnotenia možných následkov rizikového správania. Tak ako v každom národnom projekte, aj v projekte Prevencia HIV/AIDS zdôrazňujeme význam práce mladých ľudí s mladými ľuďmi, preto uplatňujeme metódu "peer education".

Projekt a besedy však nie sú zamerané len na faktografiu, spôsoby ochrany pred sexuálne prenosnými chorobami. Dôraz je kladený aj na problematiku medziľudských vzťahov. Zdravým ľuďom často chýba empatia, pochopenie a zriedka majú predstavu o sociálno-spoločenských problémoch chorých ľudí, čo možno tiež považovať za primárny dôsledok absencie otvorenej diskusie v spoločnosti. Našou snahou v rámci projektu je odbúravať predsudky voči ľuďom postihnutým či už vírusom alebo chorobou samotnou. Očakávame istý pozitívny dopad na zmenu správania sa k chorým na AIDS, infikovaným HIV.